Popis služby

Školení na míru

INstrategy nabízí poskytnutí komplexních školících služeb v oblasti fondů EU. Při školení využíváme našich dlouholetých zkušeností se zpracováním žádostí, studií a analýz a také kvalifikace našich pracovníků. Nabídka služeb školení platí pro všechny typy klientů, od soukromých firem přes úřady státní správy a samosprávy až po neziskové organizace. Školení si klade za cíl zvýšit informovanost subjektů o dotacích EU a dále posílit kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů hrazených ze strukturálních fondů EU. Organizace INstrategy dále nabízí možnost školení o plánování projektů, projektového řízení, řízení rizik, přípravy studie proveditelnosti, přípravy projektu na rozvoj lidských zdrojů, strategického plánování (Balanced Scorecard) a metod pro řešeni složitých problému (Managing Complexity). Nabízíme také možnost ovládnutí této problematiky pomocí simulačních her.

Simulační hra přípravy žádosti

Cílem simulační hry je vytvořit prostředí, ve kterém účastníci školení budou moci uplatnit získané znalosti a dovednosti svyužitím zpětné vazby školitelů a ostatních kolegů. Primárním cílem hry je připravit projekt odpovídající požadavkům vybraného opatření a odevzdat tento projekt ve formě zjednodušené žádosti (studie proveditelnosti).

Sekundárním cílem hry je prohloubit vlastní komunikační a prezentační dovednosti, které jsou důležité v rámci přípravné fáze projektu, tj. řídit komunikaci a prezentovat své koncepty, skupinovou práci a schopnost plánovat proces přípravy projektu.

Účastníci budou předem rozděleni do skupin ve složení od tří do pěti členů. Cílem dané skupiny je příprava žádosti, event. studie proveditelnosti a prezentaci výsledného projektu v daném časovém omezení.

Projektové řízení

Organizace INstrategy také nabízí možnost vzdělávání v oblasti projektového řízení. Předmětem projektového řízení je sledování nákladů projektu z hlediska jejich uznatelnosti a komunikace s implementačním orgánem. Ta také zahrnuje podávání průběžných zpráv a závěrečné zprávy, která obsahuje závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace. Ovládnutím této problematiky se eliminuje riziko vrácení dotace.

Reference

Leonardo – Komunitární program mezinárodního odborného školení – Brownfield Mobility: Přenos nejnovějších znalostí o revitalizaci již zastavěných území (Brownfields) do České republiky

Studijní cesta skupiny vybraných odborníků v rámci mezinárodního programu EU Leonardo Da Vinci na přenos nejlepší praxe z Velké Británie a Německa v oblasti Brownfields. Studijní cesta byla zaměřená na zavádění inovativních postupů řešení problémů Brownfields ve vzdělávacích programech v ČR. Tyto získané znalosti a případové studie byly následně využity pro přípravu vzdělávacích programů v rámci vysokých škol i celoživotního vzdělávání (spolupráce vysokých škol a neziskových organizací zabývajících se revitalizaci zastavěných území.) Jeden z hostujících partnerů, společnost ExSite Research Limit je průkopníkem spolupráce podniků a veřejného sektoru v oblasti Brownfields.

Školení státní správy o Implementaci Strukturálních fondů

– 3 kurzy pro pracovníky Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy a pracovníky municipalit.

– 2 kurzy pro zaměstnance pověřených Úřadů práce a Ministerstva práce a sociálních věcí

Vzdělávání pracovníků Ministerstva životního prostředí

– 2 kurzy školení pro Odbor integrovaného financování Ministerstva životního prostředí o implementaci Strukturálních fondů v ČR

Školení implementační struktury ESF

– kurzy pro řízení rizik

Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Středočeském kraji

– komplexní školící program realizovaný ve spolupráci se společností KPMG v rámci opatření 3.3. SROP