Popis služby

Spolu s analýzou nákladů a přínosů (CBA analýza) a studií proveditelnosti (Feasibility Study), které bývají požadovány jako povinné součásti žádostí o dotaci, nabízí organizace INstrategy vypracování těchto studií a analýz:

Analýza ICT řešení pro veřejnou správu a územní samosprávu

Organizace INstrategy je připravena vypracovat odborné analýzy a hodnocení návrhů ICT technologií pro veřejnou správu a samosprávu obzvláště v oblasti moderních high-tech technologií.

Zpracování akčního plánu čerpání fondů Evropské unie pro období 2014-2020

Cílem akčního plánu je maximalizovat využití fondů EU pro rozvoj Vaší obce a to hned od počátku programovacího období 2014-2020. Akční plán bude vytvořen na základě konzultací s vedením obce a dalších relevantních podkladů (zejména územní plán, volební program, pravidla pro čerpání fondů Evropské unie

Akční plán bude obsahovat následující části:

 • Stručná identifikace investičních potřeb obce
 • Seznam projektů (investičních akcí), které mohou získat financování ze strukturálních fondů EU. U každého projektu bude uvedeno zejména:
  • Název akce
  • Celkový předpokládaný rozpočet
  • Zdroje financování (včetně nejvhodnější dotačního titulu a předpokládané časování výzev)
  • Připravenost / hlavní předpoklady proveditelnosti
  • Návrhy na úpravu projektu tak, aby vyhovoval dotačnímu program
 • Závěr ve formě prioritizace projektů vzhledem k jejich potřebnosti pro obci a připravenosti vzhledem k získání podpory z fondů EU

Analýza rizik

Primárním krokem procesu snižování rizik je jejich analýza. Analýza rizik může být chápána jako proces definování hrozeb a jejich závažnosti. Navazující činností je řízení rizik (management rizik).

Analýza rizik zpravidla zahrnuje:

 • identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které vlastní,
 • stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, ohodnocení možného dopadu jejich ztráty, změny či poškození na existenci či chování subjektu,
 • identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou umožnit působení hrozeb,
 • stanovení závažnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti výskytu hrozby a míry zranitelnosti subjektu vůči dané hrozbě.

Kvalitní řešení jakéhokoliv problému v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní analýze rizik, která je základním vstupem pro řízení rizik.

Analýza možností využití PPP pro poskytování konkrétních služeb

Analýza aplikace PPP je vyvoláno potřebou fiskální střídmosti a systematického přístupu ke kontrole vzniku dlouhodobých závazků ve veřejném sektoru.

Mezi benefity analýzy PPP (Public Private Partnership), tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru patří:

 • Efektivnější alokace veřejných prostředků
 • Zajištění kvalitních veřejných služeb
 • Omezení negativních dopadů nesystémově prováděných projektů v oblasti PPP
 • Stimulace soukromých investic do veřejné infrastruktury a veřejných služeb
 • Účinná kontrola vytváření dlouhodobých závazků veřejným sektorem
 • Posílení možností čerpání fondů Evropské unie zvýšením podílu spolufinancování soukromým sektorem na projektech veřejného zájmu.

Organizace INstrategy nabízí analýzu možností využití PPP metod pro poskytování potřebných služeb s cílem dosáhnutí výše jmenovaných benefitů této metody.

Finanční analýzy a plány

Finanční analýza a plánování představují významnou součást soustavy finančního řízení. Tyto analýzy jsou důležité nejen pro samotnou organizaci, ale je důležitá i pro vnější subjekty mající zájem o informace týkající se stavu finančního hospodaření daného subjektu.

Reference

Projektový záměr Technologické centrum kraje hl. m. Prahy

Zadavatel: Hlavní město Praha

Studie proveditelnosti Pilotní projekt KI ISVS Moravskoslezský kraj

Zadavatel: Ministerstvo informatiky ČR

Analýza rizik v systému implementace Strukturálních fondů EU v ČR, zejména ve vztahu k významným ekonomickým zájmům ČR

Zadavatel: ústřední bezpečnostní složka státu

Akční plán využití fondů Evropské unie pro období 2007-2013

Zadavatel: Dolní Břežany (zobrazit vzorový projekt)

Akční plán využití fondů Evropské unie pro období 2007-2013

Zadavatel: Praha 6

Možnosti financování automatizovaného zpracování daňových přiznání

Zadavatel: Getronics, s.r.o.

Možnosti využití nejrůznějších finančních nástrojů EU pro rozvoj veřejné dopravy v městě Plzeň

Zadavatel: KPMG Česká republika

Preliminary Screening of Possibility to Co-Fund the Renovation of Grandhotel Brno by the European Union Structural Funds (EU SF)

Zadavatel: KPMG Česká republika

Analýza možností využití Strukturálních fondů včetně iniciativ společenství pro financování turistické infrastruktury v oblasti Jizerských hor

Zadavatel: MSP, Josefův Důl