Mezinárodní výměna zkušeností

Žadatel: Městská část Praha 13
Program: OPLZZ
Prioritní osa: 5 – Mezinárodní spolupráce
Oblast podpory: 5.1 – Mezinárodní spolupráce
Rozpočet projektu: 2 mil. Kč

Území Městské části Praha 13 představuje oblast s vysokým potenciálem územně-urbanistického rozvoje hl. m. Prahy. V následujících 10-15 letech vznikne na území této městské části urbanistický celek označovaný jako „Západní Město“. Jedná se o největší urbanistický projekt v České republice po roce 1989. Po dokončení by mohl rozlohou překonat i pražské Jižní Město, neboť se předpokládá, že komplex Západního Města bude mít celkovou kapacitu až 10.000 bytových jednotek.

Tak intenzivní rozvoj představuje vysoké nároky na představitele městské části Praha 13, jejímž úkolem je zajistit nejen výkon veřejné správy na úrovni samosprávy i přenesené státní správy, ale i vyvážený a komplexní rozvoj nové lokality po stránce ekonomické, sociální i environmentální. Zastupitelé městské části spolu s pracovníky městského úřadu se proto musejí zabývat otázkami územního plánování, vyjednávání s developery a majiteli pozemků, problematikou rozvoje inženýrských sítí, dopravní infrastruktury, zajištění nezbytné občanské vybavenosti, včetně veřejné dopravy, parkovacích ploch, škol, ale třeba i dětských hřišť apod.

Praha 13 proto s radostí přivítala možnost výměny zkušeností se zahraničními partnery z hrabství Cambridge ve Spojeném království, kteří s podobnými problémy již mají bohaté zkušenosti. Region hrabství Cambridge není v oblasti intenzivního územního rozvoje žádným nováčkem, naopak patří mezi nejzkušenější regiony západní Evropy. V hrabství Cambridge probíhá od roku 2001 velmi intenzivní bytová výstavba, v regionu je budováno na 40.000 bytových jednotek.

Po vzájemné dohodě se zahraničními partnery, které pro projekt zajistil Institut pro evropské a národní strategie, vznikl projekt „Rozvoj lidských zdrojů MČ Praha 13 k zajištění hospodářské a sociální soudržnosti v souvislosti s rozvojem území“, na který se podařilo získat financování z prostředků Evropského sociálního fondu EU, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Cílem projektu bylo zvyšování kompetencí představitelů MČ Praha 13 jednak v oblasti řízení územního rozvoje (územní plánování a řízení, výstavba, správa a údržba infrastruktury a dalšího majetku MČ), ale především ve vytváření socioekonomického prostředí nově vzniklé komunity (která bude dána vznikem 10.000 bytových jednotek).

Specifickými cíli bylo zvýšit kompetence politických představitelů a vedoucích pracovníků MČ Praha 13 zejm. v těchto oblastech:

  • řízení udržitelného rozvoje území v souvislosti s intenzivní výstavbou,
  • vytváření podmínek pro kvalitní život obyvatel (rozvoj nové komunity), vč. podmínek pro sociální soudržnost obyvatelstva a sociální integraci znevýhodněných osob,
  • podpora příznivého podnikatelského prostředí a zaměstnanosti prostřednictvím budování kapacit pro využívání partnerství s privátním sektorem i ostatními veřejnými institucemi.

Projekt se skládal z těchto částí:

  • přenos nejlepší praxe z UK,
  • studijní cesta do UK
  • pracovní workshop a odborná konference v Praze

Příklady nejlepší praxe vycházely z hlavních oblastí projektu tak, aby odrážely reálné potřeby a využitelnost politickými představiteli a pracovníky úřadu městské části Praha 13. Vybraní zastupitelé a úředníci společně s experty vypracovali okruh témat, kterými by se chtěli v rámci projektu zabývat. Takto vytvořený seznam poskytli anglickým partnerům, kteří na jejich základě nabídli možné příklady dobré praxe z oblasti hrabství Cambridge.

Tým českých a anglických expertů u vybraných příkladů nejlepší praxe zanalyzoval dostupné dokumenty a setkal se s představiteli Hrabství Cambridge a dalších institucí, se kterými jednotliví členové týmu provedli hloubkové rozhovory. Z provedených analýz byly vybrány nejzajímavější případy pro prezentaci během studijní cesty do Anglie.

Na studijní cestu do Anglie se v březnu 2010 vydala skupina zastupitelů a vedoucích pracovníků úřadu městské části Praha 13. Během intenzivního programu se setkali se zástupci místní a krajské samosprávy v Hrabství Cambridge, zástupci podnikatelů, neziskových organizací a dalších organizací, které se podílejí na strategii a implementaci územního rozvoje v regionu Cambridge. Česká delegace navštívila mnoho míst i osobně, aby se její účastníci mohli seznámit s konkrétními příklady dobré praxe v přímo v terénu.

Dva měsíce na to, naopak zástupci Prahy 13 pozvali experty z Anglie na konferenci v Praze. Po konferenci, během které byly prezentovány nejzajímavější poznatky z Anglie i dalším zájemcům, především z řad dalších pražských městských částí, následoval pracovní workshop. Během něho představitelé Prahy 13 řešili s experty konkrétní problémy výstavby Západního města a také se naopak podělili se svými zkušenostmi a představili anglickým partnerům projekty revitalizace sídlištních vnitrobloků, zateplování panelových domů či projekt centra sociálních služeb pro seniory na Praze 13.

Propagační materiály:

Propagační materiál – Projekt Rozvoj lidských zdrojů MČ Praha 13 k zajištění hospodářské a sociální soudržnosti v souvislosti s rozvojem území

Revitalizace sídlištních vnitrobloků

Žadatel: Městská část Praha 13
Program: OPPK
Prioritní osa: 2 – Životní prostředí
Oblast podpory: 2.1 – Revitalizace a ochrana území
Rozpočet projektu: 45 mil. Kč

Revitalizace vnitrobloků je dílčí součástí dlouhodobě plánovaných a pokračujících rekonstrukcí veřejných prostranství a zelených ploch ve správě odboru životního prostředí Městské části Praha 13. Je v souladu s koncepcí rozvoje městské části v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. Rekonstrukce se týkají výsadeb, zpevněných ploch, parčíků, dětských hřišť i sportovišť v rámci celé městské části Praha 13.

Daný projekt byl zaměřen na revitalizaci šesti vnitrobloků na panelových sídlištích v katastrálním území Lužiny, Stodůlky a Nové Butovice. Aktivity v rámci projektu byly navrženy tak, aby došlo k vyřešení současných problémů sídlišť budovaných v 80. letech minulého století. Jedná se zejména o funkční, estetickou a bezpečnostní podobu. Téměř všechna prezentovaná území se před realizací vyznačovala nekoncepčností zeleně, nekvalitním sportovním zázemím a nevyhovujícími dětskými hřišti.

V rámci revitalizace byla zrekonstruována nebo nově vybudována dětská hřiště a sportoviště, byly odstraněny nevzhledné betonové zdi, schody a „ozdoby“ z doby výstavby sídliště, vybudovány nové cesty a vyměněny lavičky a koše. Významnou součásti projektu byly parkové úpravy a výsadby – bylo odstraněno 50 přestárlých stromů a nevhodné křoviny a poté vysazeno 160 vzrostlých stromů a tisíce nových keřů. Všechny vnitrobloky jsou nyní barevnější, poskytují více prostoru ke hrám dětí, k aktivnímu i pasivnímu odpočinku, beton nahradily nové materiály a nové výsadby by měly zlepšit i mikroklima. V jednotlivých vnitroblocích došlo k následujícím úpravám:

Vnitroblok při ulici Brdičkova – Amforová, Lužiny

Vnitroblok Amforová dostal velice originální a komplexní řešení. Nevzhledné betonové plochy byly nahrazeny parkovými úpravami a došlo ke kompletní rekonstrukci hřiště. Revitalizace navázala na nedávnou opravu dětských hřišť a jednoho sportoviště, které jsou dnes zasazeny do moderního parku s originálními prvky drobné architektury. Bylo vybudováno nové odpočívadlo s pergolou a herními prvky pro nejmenší děti. Dále bylo předmětem rozsáhlé rekonstrukce staré kaskádové sportoviště. Povrch byl vyrovnán, došlo k odstranění betonových předělů a vznikly dvě nové herní plochy. Komplex je doplněn horolezeckou stěnou a odhlučněn směrem k zástavbě.

Vnitroblok při ulici Bronzová, Lužiny

Dětská hřiště a sportoviště byla ponechána na původních místech. Původní mlatové sportoviště bylo zcela zrekonstruováno a opatřeno umělým povrchem a pletivem proti padání míče k domům. Novou tvář dostala také dvě dětská hřiště pro nejmenší. Původně byla obehnána nevzhlednými betonovými monolity. Staré betony nahradily veselé keramické a dřevěné herní prvky. Děti se zde mohou cítit příjemně a získávají nové podněty ke svým hrám. Prostor je pomyslně zakončen třemi keramickými maskami ve veselých barvách.

Vnitroblok při ulici Bellušova, Lužiny

Návrh revitalizace vycházel z původní koncepce vnitrobloku a navázal na obnovu dětského hřiště, která byla provedena v nedávné době. Jižní tvář vnitrobloku byla sjednocena parkovou úpravou a nyní působí harmonicky. Rekonstrukce proběhla na dvou sportovištích. Horní sportoviště bylo osvětleno, opatřeno pryžovým povrchem a novým sportovním vybavením, dostalo pestré barvy a betonové tribuny byly opatřeny sedadly. Spodní sportoviště má nyní nový asfaltový povrch a bylo také nově osvětleno. Ve vnitrobloku vznikl také moderní městský park s obnovenou centrální alejí, který potěší obyvatele rozkvétajícími trvalkami a příjemnými zákoutími k odpočinku.

Vnitroblok při ulici Heranova – Kálikova, Stodůlky

Původní řešení zdejší zeleně bylo zcela nahrazeno novou koncepcí. Mlatový plácek na míčové hry byl nahrazen moderním sportovištěm, které bylo přesunuto na jižní výstup z bloku mimo domy, aby míčové hry nerušily zdejší obyvatele. Dětské hřiště bylo rozšířeno, dostalo nový oblý tvar a vybaveno moderními herní prvky. Projekt byl navržen s ohledem na ochranu zdejších vzrostlých stromů. Většina dřevin byla ponechána a celý prostor byl doplněn novými výsadbami.

Vnitroblok při ulici Chalabalova, Stodůlky

Velké sportoviště bylo kompletně zrekonstruováno, opatřeno novým povrchem a odhlučněno dřevenou stěnou. Dále byla vybudována nová plocha na míčové hry. Dvě dětská hřiště pro nejmenší se rozjasnila veselými barvami a jsou nyní vybavena keramikou a moderními herními prvky. Celkově byl zrekonstruován dlouhý a nevzhledný pás zeleně za domy v ulici Chalabalova. V rámci revitalizace bylo obnoveno 800 m² keřových skupin a vznikly zde záhony pokryvných růží na úkor betonu a mlatu. Modernizace se zde dotkla také sítě cest a drobného mobiliáře, díky čemuž se oblast celkově koncepčně sjednotila.

Vnitroblok při ulici v Hůrkách, Nové Butovice

Předmětem obnovy bylo sportovní hřiště, které dostalo nový umělý povrch, basketbalové koše, branky a menší skateboardovou rampu. Okolo hřiště byla vybudována malá okružní dráha pro kolečkové brusle. Dále bylo kompletně zrekonstruováno dětské hřiště pro nejmenší děti. Staré zanořené pískoviště bylo přebudováno do tvaru keramické šlápoty a staré herní prvky byly nahrazeny novými a moderními. Dominantou dětského hřiště se staly dvě keramické mozaiky. Prostor doplňuje odpočinková vyhlídka směrem k Prokopskému údolí s lavičkami. V celém vnitrobloku rovněž proběhla rekonstrukce výsadeb.

Revitalizace vnitrobloků má bezprostřední dopad nejen na občany panelových domů revitalizovaných vnitrobloků (primární cílová skupina), ale i na návštěvníky těchto lokalit a obyvatele okolních čtvrtí. U těchto cílových skupin projekt ovlivňuje kvalitu bydlení a života, rozšiřuje možnosti trávení volného času a sportovního vyžití a v neposlední řadě posiluje sociální vazby na sídlišti. Úspěšnou realizací projektu bylo dosaženo zvýšení atraktivity revitalizovaných bloků a zabezpečení přitažlivého a kvalitního bydlení pro jeho obyvatele.

Propagační materiály:

Propagační materiál – Projekt Revitalizace sídlišťních vnitrobloků

Základní registry veřejné správy

Žadatel: Ministerstvo vnitra (ROB, RPP) / Ministerstvo průmyslu a obchodu (RŽP)
Program: IOP
Prioritní osa: 1 – Modernizace veřejné správy
Oblast podpory: 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Rozpočet projektu: 485 mil. Kč (ROB) / 570 mil. Kč (RPP) / 99 mil. Kč (RŽP)

Vytvoření centrálních registrů veřejné správy, které by řešily dosavadní potíže související s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází, je jedním z pilířů elektronizace veřejné správy. Proto také registry symbolizují eGONův mozek, bez nějž by celé fungování eGovernmentu v České republice bylo málo efektivní.

INstrategy v současné době administruje následující projekty týkající se základních registrů:

Registr obyvatel – ROB

Cílem projektu je vytvoření základního registru obyvatel (ROB). Projekt je součástí rodiny projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Registr obyvatel bude obsahovat základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi které bude patřit jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.

Registr práv a povinností – RPP

Cílem projektu je vytvoření základního registru práv a povinností (RPP). Projekt je součástí rodiny projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Registr práv a povinností bude sloužit jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech zároveň bude obsahovat referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod..

Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy – RŽP

Hlavním cílem projektu je provedení úpravy programového vybavení informačního systému registru živnostenského podnikání, aby byl připraven v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, aktualizace dat v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, využití dat ze základních registrů pro podporu vedení živnostenské agendy a provedení změny v ukládání a evidenci elektronických dokumentů související s vedením živnostenské agendy v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.