Popis služby

Předmětem nabídky je komplexní podpora zadavatele vzhledem k získání dotace ze strukturálních fondů EU na projekt předložený v rámci daného operačního programu. Naše služby jsou uzpůsobené přímo specifickým potřebám zadavatele. Základní strategický přístup bude vycházet ze zevrubné analýzy vybraných záměrů zadavatele vzhledem k omezením a požadavkům pro předložení žádosti o podporu z fondů EU v rámci dané výzvy. Na základě této individuální analýzy bude pro daný záměr zpracován harmonogram jednotlivých kroků nutných pro úspěšné podání žádosti o dotaci. Projektový záměr bude předběžně vyhodnocen dle skutečných hodnotících kritérií a následně budou učiněna případná doporučení vhledem k úpravám a doplnění projektového záměru tak, aby se maximalizovalo výsledné hodnocení projektu vzhledem k získání dotace. V souladu se sestaveným harmonogramem budou připraveny všechny dokumenty dle konkrétního operačního programu, zejména se jedná o:

  • Žádost o dotaci (bude zpracována elektronická i papírová forma žádosti).
  • Rozpočet projektu (na základě rozpočtu aktivit projektu a dodávek technologií).
  • Studie proveditelnosti projektu (podrobně popíše investiční, ale i provozní fázi projektu vzhledem k financování, potřebám na lidské zdroje, technologie a majetek).
  • Analýza nákladů a přínosů (pokud bude výzvou vyžadována) – podrobné zhodnocení finanční i nefinančních nákladů a přínosů projektu v souladu s metodologií Evropské komise.
  • Zajištění přípravy a sběru všech povinných příloh žádosti v souladu s příslušnou výzvou. V případě potřeby bude zajištěna podpora žadatele při jednáních s implementačními orgány i ostatními zainteresovanými subjekty v souvislosti s přípravou projektu. V neposlední řadě budou zapracovány případné úpravy žádosti, které budou požadovány v průběhu její přípravy ze strany implementačních orgánů vzhledem ke splnění formálních náležitostí předkládané žádosti.

Seznam referencí

Centrální správa – Integrovaný operační program (IOP)

projekt klient rozpočet popis projektu
Registr obyvatel Techniserv, spol. s r.o. pro Ministerstvo vnitra ČR 485 mil. Kč Smyslem předloženého projektu je vytvoření základního registru obyvatel (ROB). Projekt je součástí rodiny projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration (strategie EVS). Většina projektů SA má několik společných jmenovatelů: vybudování nového, resp. inovovaného souboru informačních systémů, které mají za cíl zoptimalizovat, urychlit a ve svém důsledku zlevnit fungování veřejnosprávního aparátu.
Registr práv a povinností Equica, a.s. pro Ministerstvo vnitra ČR 570 mil. Kč Smyslem předloženého projektu je vytvoření základního registru práv a povinností (dále jako RPP nebo také IS RPP). Projekt je součástí rodiny projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration (SA). Většina projektů SA má několik společných jmenovatelů: vybudování nového, resp. inovovaného souboru informačních systémů, které mají za cíl zoptimalizovat, urychlit a ve svém důsledku zlevnit fungování veřejnoprávního aparátu.
Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy Equica, a.s. pro Ministerstvo vnitra ČR 99 mil. Kč Hlavním cílem Projektu Úprava Registru živnostenského podnikání v návaznosti na základní registry veřejné správy je provedení úprav programového vybavení informačního systému registru živnostenského podnikání, aby byl připraven v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, aktualizace dat v základním registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, využití dat ze základních registrů pro podporu vedení živnostenské agendy a provedení změny v ukládání a evidenci elektronických dokumentů souvisejících s vedením živnostenské agendy v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Součástí projektu je i příprava datové základny registru živnostenského podnikání tak, aby data zde vedená sloužila jako zdroj referenčních údajů pro základní registr osob a odpovídala požadavkům zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, pro využívání dat ze základních registrů.

Samospráva – Integrovaný operační program (IOP)

projekt klient rozpočet popis projektu
Projekty výzvy č. 06 IOP Statutární město Chomutov

Město Český Krumlov

Město Milevsko

Město Písek

Město Prachatice

Město Strakonice

 4 – 7 mil. Kč Rozvoj služeb eGovernmentu Města Chomutov a v obcích správního obvodu ORP Chomutov (v rámci subdodávky)

Technologické centrum ORP Český Krumlov a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Český Krumlov (v rámci subdodávky)

Rozvoj služeb eGovernmentu města Milevska a v obcích správního obvodu ORP Milevsko (v rámci subdodávky)

Rozvoj služeb eGovernmentu Města Písek a v obcích správního obvodu ORP Písek (v rámci subdodávky)

Technologické centrum ORP Prachatice (v rámci subdodávky)

Technologické centrum ORP Strakonice a rozvoj služeb eGovernmentu v obcích SO ORP Strakonice (v rámci subdodávky)

Centrum ICT služeb a služby eGovernment Statutární město České Budějovice  52 mil. Kč Cílem projektu „Centrum ICT služeb a služeb eGovernment“ je zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy poskytované Magistrátem města České Budějovice prostřednictvím investice do informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu je řešena komunikační infrastruktura regionů a měst a konektivita, portály subjektů územní veřejné správy, spisová služba, CzechPoint@HOME a integrace agendových systémů. Hlavní přínosy projektu se projeví ve zkvalitnění řízení kvality, sledování výkonnosti a efektivnosti veřejných služeb. Projekt klade důraz na přiblížení veřejné služby občanovi a dalším subjektům, které těchto služeb využívají.
Digitalizace archivů a problematika document management Statutární město České Budějovice Cílem projektu „Digitalizace archivů a problematika document management“ je zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy poskytované Magistrátem města České Budějovice prostřednictvím investice do informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu je řešena digitalizace archivů a problematika document management. Hlavní přínosy projektu se projeví ve zkvalitnění řízení kvality, sledování výkonnosti a efektivnosti veřejných služeb. Projekt klade důraz na přiblížení veřejné služby občanovi a dalším subjektům, které těchto služeb využívají.
Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov Statutární město Chomutov  71 mil. Kč Cílem projektu „Rozvoj služeb eGovernmentu – Statutární město Chomutov“ je zvýšení kvality a efektivity výkonu veřejné správy poskytované Magistrátem města Chomutov prostřednictvím investice do informačních a komunikačních technologií. V rámci projektu jsou řešeny portály subjektů územní veřejné správy, spisová služba, CzechPoint@HOME, datový sklad a manažerský informační systém. Hlavní přínosy projektu se projeví ve zkvalitnění řízení kvality, sledování výkonnosti a efektivnosti veřejných služeb. Projekt klade důraz na přiblížení veřejné služby občanovi a dalším subjektům, které těchto služeb využívají. (v rámci subdodávky)

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK)

projekt klient rozpočet (v mil. Kč) popis projektu
ASPI – Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby Hlavního města Prahy Odbor informatiky Magistrátu Hlavního města Prahy 10 Cílem projektu je implementace Automatického systému poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení. Občan tak bude mít možnost požádat o zasílání vybraných informací, ale i důležitých bezpečnostních a upozorňovacích hlášení.
Interoperabilní nadstavba spisových služeb (Interspis) – roll-out Odbor informatiky Magistrátu Hlavního města Prahy 24 Cílem projektu bylo zavedení moderní službu elektronické podatelny nové generace, čímž došlo k zásadnímu zlepšení veřejné infrastruktury a rozvoji e-Governmentu pro co největší počet obyvatel Prahy.
Sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů hl. m. Prahy (Sweb) – roll-out Odbor informatiky Magistrátu Hlavního města Prahy 16 Projekt navazuje předchozí Sweb 1 a jeho cílem bylo zapojení do projektu dalších 23 městských částí, případně i další subjekty (organizace zřízené městem), a dále rozšíření okruhu dostupných informací.
eÚjezd Městská část Praha 21 2,4 Projekt inovativně využívá nové technologie a jeho výstupem bude zcela nové koncepční využití zejména mobilních e-služeb pro vzájemnou komunikaci mezi občanem a úřadem. Dále bude vytvořen inovativní nástroj pro zapojení občanů do rozhodování na místní úrovni. Výstupy projektu umožní cílovým skupinám projektu rychlý a bezproblémový přístup k relevantním informacím a efektivnější vzájemnou komunikaci.
Interaktivní úřední desky Městská část Praha 13 1,5 Cílem projektu je elektronizace veřejné správy pomocí využití moderní ICT v souladu se strategií e-Government, která bude mít pozitivní efekt na činnost úřadu, a tím i přímo ovlivní komunikaci občana s úřadem. Za tímto účelem budou v budově ÚMČ Praha 13 instalovány interaktivní úřední desky s napojením na spisovou službu a v dalších čtyřech veřejných budovách v MČ Praha 13 budou umístěny informační kiosky s volným přístupem na internet.
Rozvoj portálu zdravotnických a sociálních služeb Odbor informatiky Magistrátu Hlavního města Prahy 8 Cílem projektu je komplexní rozvoj portálu zdravotnických a sociálních služeb v oblastech vyhledání zdravotnických a sociálních zařízení, objednání se na vyšetření, poskytování přehledu komplexního hodnocení zdravotnického zařízení a dalších.
ENVIS-SMART Odbor informatiky Magistrátu Hlavního města Prahy 28 Předmětem projektu je vytvoření obsahově, funkčně i technologicky moderního informačního systému pro zpracování a prezentaci údajů o stavu a vývoji životního prostředí (ŽP) v Praze pro širokou veřejnost, odborníky i management města. Projekt navazuje na projekt ENVIS 4, který je pro území JDP 2) a rozšiřuje ho územně na celou Prahu i obsahově. Obsahově bude systém zaměřen na celou šíři problematiky ŽP, tedy na standardní složky: ovzduší, voda, krajina a zeleň, hluk, odpady, ale i na faktory, které prostředí ovlivňují (doprava, energetika, výroba) a další údaje související s dopadem kvality prostředí (demografické údaje, zdravotní statistiky aj.).
Pilot digitální spisovny a správního archivu hlavního města Prahy Odbor informatiky Magistrátu Hlavního města Prahy 17 Cílem projektu digitální spisovny a správního archivu je ověření základních funkcí digitální spisovny a správního archivu na jednodušší technologické infrastruktuře. Na malém vzorku digitálních dokumentů (z digitalizace a z vybraných městských částí – Praha 1, Praha 8, Praha 14) bude testován příjem dokumentů, jejich uložení a zpřístupnění. Budou otestovány základní principy zabezpečení dokumentů. Toto řešení bude možno v dalších projektech doplnit a rozšířit až do podoby konečného řešení, které bude využito pro vybudování Centra digitalizace, Archivu (elektronických) dokumentů a Správního archivu MHMP v lokalitě Chodovec II, dle usnesení Rady HMP.
Mapový portál hlavního města Prahy Odbor informatiky Magistrátu Hlavního města Prahy 12 Mapový portál hl. m. Prahy bude poskytovat zejména následující typy aplikací a služeb:

Tématické mapové aplikace, vycházející z orientačního členění na

  • základní mapy (např. Turistická nebo Informační mapa),
  • tématické mapy (např. Cenová mapa, Dopravní mapa, Technická mapa),
  • specializované mapy (např. Územní plán, Územně analytické podklady, Atlas Životního prostředí).

Vedle toho bude zpřístupněna aplikace pro podporu vyhledávání metadat, tj. informací o dostupných geografických datech.

Jednotný programový dokument pro Prahu 2 (JPD2)

projekt klient rozpočet (v mil. Kč) popis projektu
Systém sdílení vybraných okruhů informací webových prezentací subjektů HMP (Sdílený web) Magistrát hl. m. Prahy, Odbor informatiky  8 Cílem projektu byla komplexní automatizovaná integrace definovaného spektra informací webů několika městských částí na jeden sdílený web.
Automatický systém poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení pro potřeby městské části Praha 1 Městská část Praha 1  7 Cílem projektu byla implementace Automatického systému poskytování informací a výstražných bezpečnostních hlášení. Toto řešení má vazbu na standardní webový portál a připravovaný hlasový portál, prostřednictvím kterého má občan možnost požádat o zasílání vybraných informací, ale i důležitých bezpečnostních a upozorňovacích hlášení.
Portál sociálních a zdravotnických služeb pro území JPD2 Magistrát hl. m. Prahy  16 Výstupem projektu je Portál sociálních a zdravotnických služeb, na němž jsou soustředěny komplexní informace od subjektu poskytujících zdravotnické a sociální služby na území městských částí Prahy. Portál přinesl uživatelům možnost vyhledání zdravotnických a sociálních zařízení a informací o nich, objednání na vyšetření, komplexní hodnocení zdravotnického zařízení (výkonnost, efektivita, kvalita, finanční stabilita) a v neposlední řadě také dobrovolný benchmarking – hodnocení kvality.
Internetové kiosky Městská část Praha 1  7 Cílem projektu bylo vybudování sítě internetových kiosku na veřejně dostupných místech na území MC Praha 1. Tyto kiosky nabízejí bezplatný přístup k internetu všem zájemcům a především speciální naváděcí systém, který dovede občana k jím očekávané informaci, službě či produktu. Jedná se např. o informace o jízdních řádech, vyhledávání na mapách, možnosti trávení volného času apod. Kiosky také nabízejí specializované informace vztahující se k místu jejich umístění, např. u instituce veřejné správy plán budovy s čísly dveří a jmény úředníků, úřední hodiny apod.

Společný regionální operační program (SROP)

projekt klient rozpočet (v mil. Kč) popis projektu
Vysokorychlostní internet pro obce Jihomoravského kraje, 1. část Krajský úřad Jihomoravského kraje 34 Projekt zpřístupňující širokopásmový internet pro občany ve vybraných lokalitách Jihomoravského kraje. Jádrem projektu bylo přivedení vysokorychlostního internetu do obcí a zřízení veřejně přístupných stanic s napojením na toto širokopásmové připojení.
Internetizace obcí Moravskoslezského kraje – 1. část Moravskoslezský kraj 55 Projekt zpřístupňující širokopásmový internet pro občany ve vybraných lokalitách Moravskoslezského kraje. Jádrem projektu bylo přivedení vysokorychlostního internetu do celkem 125 obcí a zřízení veřejně přístupných stanic s napojením na toto širokopásmové připojení.
Metnet Telč Město Telč 12 Cílem projektu bylo vybudování vysokorychlostní metropolitní sítě ve městě Telč s využitím optických spojů a prostřednictvím bezdrátové technologie Wi-Fi.
Internetizace nemocnic Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj 13 Podstatou projektu bylo zavedení vysokorychlostního internetu do vybraných nemocnic v Královéhradeckém kraji a zřízení veřejně přístupných stanic s napojením na toto širokopásmové připojení.
Vybudování informační infrastruktury sdružení obcí Čistá Jihlava Sdružení obcí Čistá Jihlava 11 Cílem projektu bylo vybudování lokální sítě mezi jednotlivými body, jejich připojením na internet a jejich propojení s orgány veřejné správy. Tím se podstatným způsobem zvýšila dostupnost informací obyvatelům a návštěvníkům regionu. Součástí projektu bylo vytvoření internetové prezentace SO a webových prezentací měst a obcí, jež jsou součástí SO Čistá Jihlava.
Metropolitní síť města Uherský Brod Městský úřad Uherský Brod 15 Cílem projektu bylo vybudování vysokorychlostní metropolitní sítě ve městě Uherský Brod. Jádrem projektu je propojení institucí vysokorychlostním internetem a zřízení veřejně přístupných stanic s napojením na toto širokopásmové připojení v prostorách zúčastněných institucí.
Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka Město Bílovec 11 Cílem projektu byl komplexní rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka.

Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK)

projekt klient rozpočet 
(mil. Kč)
popis projektu
Revitalizace sídlištních vnitrobloků Městská část Praha 13 45 Cílem projektu byla revitalizace 6 vnitrobloků katastrálního území Stodůlky. V rámci revitalizace byla obnovena zeleň, veřejné plochy a dětská a sportovní hřiště. Revitalizace vnitrobloků má bezprostřední dopad nejen na občany panelových domů revitalizovaných vnitrobloků (primární cílová skupina), ale i na návštěvníky těchto lokalit a obyvatele okolních čtvrtí. Cílem projektu bylo tedy zvýšení atraktivity revitalizovaných bloků a zabezpečení přitažlivého a kvalitního bydlení pro jeho obyvatele.
Energetická opatření v rámci rekonstrukce KD Mlejn Městská část Praha 13 50 Projekt navrhuje komplexní řešení úspor energií rekonstruovaného KD Mlejn (MČ Praha 13) s využitím obnovitelných zdrojů energie. Investorem (i žadatelem) projektu je MČ Praha 13. Potřeba realizace projektu vzešla zejména z výsledků provedeného energetického auditu dané budovy. Tento projekt negeneruje žádné příjmy pro žadatele, jde o projekt neziskový, kde hlavním záměrem je zlepšit veřejné služby. Realizace projektu přispěje k ekonomickému a udržitelnému provozu zařízení, které je významným kulturním centrem dané oblasti.
Oddechové území Kozinova Meandry Botiče Městská část Praha 15 49,5 Smyslem projektu je zkvalitnění životního prostředí Městské části Praha 15, a to prostřednictvím zvýšení užitné hodnoty lokality, snížení rizika povodní a eliminaci ekologické zátěže. Předmětem projektu je revitalizace území v údolní nivě potoka Botič v prostoru mezi ZŠ Kozinova a ulicí Švehlova a v areálu ZŠ Kozinova. Revitalizované prostředí zvýší estetičnost a kvalitu života v lokalitě.
Revitalizace venkovních prostor KD Mlejn Městská část Praha 13 12 Projekt se týká sadových úprav okolí KD Mlejn, který leží v MČ Praha 13 a s tím související řešení zpevněných ploch a komunikací, včetně areálového osvětlení a oplocení. Investorem (i žadatelem) je MČ Praha 13. Projekt klade důraz na zvýšení kvality životního prostředí, zabývá se revitalizací veřejných ploch v obytných územích.
Komplexní snížení energetické náročnosti budov vybraných MŠ Praha 10 Městská část Praha 10 45 Projekt navrhuje komplexní řešení úspor energií tří mateřských škol v Praze 10. Jedná se o MŠ Hřibská, MŠ Útulná a MŠ Ve Stínu. Všechny tyto školky jsou konstrukčně shodné a zbudované ve stejném období. Energetické audity provedené na začátku roku 2009 doporučily provést u těchto školek komplexní stavební úpravy vedoucí ke snížení tepelných ztrát a k úsporám spotřeby energií.
Komplexní snížení energetické náročnosti budovy MŠ Nedvězská, Praha 10 Městská část Praha 10 24 Projekt navrhuje snížení energetické náročnosti provozu mateřské školky Nedvězská v Praze 10 prostřednictvím instalace obnovitelného zdroje energie a souvisejícího komplexního řešení úspor energií. Energetický audit provedený na začátku roku 2009 doporučil instalaci OZE a provést u školky komplexní stavební úpravy vedoucí ke snížení tepelných ztrát a k úsporám spotřeby energií.
Revitalizace veřejné zeleně na sídlišti Dědina Městská část Praha 6 65 Cílem projektu byla revitalizace veřejné zeleně na sídlišti Dědina, konkrétně rehabilitace parteru přiléhajícího k dvaceti bytovým domům (deset bloků) v oblasti ulice Ciolkovského a U valu. Záměrem projektu bylo zlepšení životního prostředí v této oblasti. Důraz byl kladen na funkčnost, estetičnost a zvýšeni bezpečnosti lokality.
Revitalizace sportoviště Na dlouhém lánu Městská část Praha 6 25 Předmětem projektu byla rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Na dlouhém lánu. V rámci rekonstrukce byly upraveny plochy multifunkčních hřišť a jejich okolí.
Revitalizace parku U Vršovického nádraží Městská část Praha 10 17 Obsahem projektu je revitalizace parku U Vršovického nádraží a přilehlých komunikací v lokalitě MČ Praha 10. Realizací projektu byla vytvořena moderní veřejná plocha, která je místem pro relaxaci místních obyvatel. Součástí revitalizace je obnova zeleně včetně umístění odpočívadel, předláždění chodníků, osazení herních prvků (3 trampolíny), instalace pítka, osvětlení, automatické závlahy, aj.
Zdravé a hravé Řepy I. Městská část Praha 17 6 Smyslem projektu je zkvalitnění životního prostředí Městské části Praha 17 a to prostřednictvím zvýšení atraktivity lokality. Prostřednictvím revitalizace dětských a víceúčelových hřišť bude dosaženo zlepšení životního prostředí v lokalitě MČ Praha 17, resp. hl. městě Praze. Výstupem projektu je soubor revitalizovaných dětských a víceúčelových hřišť.
Zdravé a hravé Řepy II. Městská část Praha 17 8,8 Projekt opět řeší revitalizaci dětských a víceúčelových hřišť v Městské části Praha 17, čímž dojde ke zvýšení atraktivity lokality.
Revitalizace sportovního areálu u Základní školy Jana Wericha Městská část Praha 17  13 Obsahem předkládané studie je návrh oprav hřiště v areálu ZŠ Jana Wericha, která leží v MČ Praha 17. Investorem (i žadatelem) je MČ Praha 17. Projekt klade důraz na zvýšení kvality životního prostředí, zabývá se revitalizací veřejných ploch v obytných územích. Současná podoba škvárového oválu nevyhovuje moderní podobě sportoviště a díky nevyhovujícímu povrchu neumožňuje plné využití jeho kapacity. Výsledkem realizace projektu je moderní a funkční sportovní plocha. Projekt přispěje k zlepšení podmínek pro aktivní využití volného času školní mládeže. Po rekonstrukci se plochy svým určením budou vhodně doplňovat tak, aby nabídka sportovišť pokryla požadavky dětí a mládeže na různé sportovní disciplíny (atletika, fotbal). Nabídne možnosti sportování pro širokou veřejnost.
Přemístění kapličky při ul. Karlovarská Městská část Praha 17 1,5 Cílem projektu je záchrana cenného objektu před likvidací, obnovení jeho vzhledu a vytvoření svébytného zázemí, které by stavbu vůči okolí jednoznačně vymezilo.
Centrum pokročilých uhlíkatých materiálů Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i. 18,8 Cílem projektu je vznik Centra pokročilých uhlíkatých látek, provádějící výzkum na špičkové evropské úrovni. Realizace projektu umožní pořízení a instalaci přístrojového vybavení, které je nezbytné pro smysluplné využití prostor, jež budou zrekonstruovány a pro instalaci kompletně připraveny v rámci předinvestiční fáze. Hlavním benefitem je zprovoznění laboratoří a následné jejich plné využití pro realizaci špičkového výzkumu v souladu s požadavky odpovídajícími na stávající trendy v oblasti výzkumu uhlíkatých látek.
Výzkumné centrum pro čistší pražské ovzduší (CENPRO) Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i. 27 Cílem projektu je podpořit rozvoj Ústavu chemických procesů AV ČR, v.v.i. a zajistit jeho konkurenceschopnost v oblasti VaV. Cíle má být dosaženo především investicí do rekonstrukce objektů, kde jsou umístěna vědecká a experimentální pracoviště, a modernizací technického a přístrojového vybavení ÚCHP tak, aby ústav mohl realizovat základní výzkum v souladu s požadavky odpovídajícími na stávající trendy v oblasti výzkumu ovzduší a aerosolů.

Operační program Životní prostředí

projekt klient rozpočet 
(mil. Kč)
popis projektu
Snížení energetické náročnosti MŠ Brunnerova Městská část Praha 17 9 Projekt navrhuje řešení úspor energií MŠ Brunnerova. Na základě energetického auditu je plánována rekonstrukce objektu tak, aby došlo k nižší energetické náročnosti budovy. Projekt předpokládá realizace rekonstrukce obálky budovy a zateplení střechy.
Snížení energetické náročnosti MŠ Bendova 1122 Městská část Praha 17 5,2 Projekt navrhuje řešení úspor energií MŠ Bendova 1122.
Snížení energetické náročnosti MŠ Bendova 1123 Městská část Praha 17 9 Projekt navrhuje řešení úspor energií MŠ Bendova 1123.

Regionální operační programy (ROP)

projekt klient rozpočet 
(mil. Kč)
popis projektu
Rozšíření sítě cyklistických stezek v Jihlavě Statutární město Jihlava 24 Předmětem projektu bylo zkvalitnění infrastruktury pro nemotorovou dopravu vybudováním dvou nových úseků cyklotras G04 a R01 podle Generelu rozvoje cyklistické dopravy v městě Jihlavě. Realizací projektu tak došlo k dalšímu rozšíření sítě cyklostezek na území města a technickému zhodnocení infrastruktury pro nemotorovou dopravu.
Revitalizace části parku Malý Heulos Statutární město Jihlava 73 Projekt si klade za cíl revitalizovat část území parku Malý Heulos a zlepšit tak občanskou vybavenost a kvalitu prostředí pro život obyvatel statutárního města Jihlavy. Uvedeného cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím revitalizace koryta řeky Jihlávky, přemostěním odkrytého koryta řeky, vybudováním navazující obslužné komunikace, napojení stezky pro chodce a cyklisty, vytvořením dětského hřiště pro děti do 10 let s herními prvky, výstavbou malé scény pro pořádání kulturních a ostatních společenských akcí a přesunutím skateboardového hřiště na prostor za plátnem letního kina. Areál bude oplocen, doplněn veřejným osvětlením, bude vysazena nová zeleň a prostor bude doplněn mobiliářem.
Přístavba ZŠ speciální Březinova 31, Jihlava Statutární město Jihlava 53 Záměrem projektu je výstavba a technické zhodnocení budovy školy a související infrastruktury jako veřejné služby včetně pořízení učebních pomůcek a vybavení s cílem zvyšování kvality výuky, zavádění moderních metod a inovativních postupů s ohledem na rozvoj vzdělanosti a zlepšení uplatnitelnosti žáků a absolventů na trhu práce se zvláštním zřetelem kladeným na vytváření příležitostí pro sociální, pracovní a společenské uplatnění a zapojení zdravotně postižených žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do společnosti.

Jednotný programový dokument Praha 2 (JPD2)

projekt klient rozpočet 
(mil. Kč)
popis projektu
Rekonstrukce a dostavba areálu sportovních a volnočasových aktivit Hostivař (II etapa) Městská část Praha 15 29 Cílem projektu byla rekonstrukce a dobudování sportovně-rekreačního komplexu v městské části Praha 15 a navazoval na již realizované investiční aktivity MČ. Tyto aktivity byly realizovány v rámci 1. etapy. Projekt představoval ucelenou 2. etapu této investiční akce.
Rekonstrukce Fürstenberské zahrady MHMP, Odbor správy majetku 151 Projekt měl za cíl regeneraci Palácové zahrady, která leží v atraktivní turistické zóně mezi Starými zámeckými schody a Valdštejnskou ulicí a zpřístupnění této unikátní svahové části zahrady, která byla do té doby veřejnosti uzavřena. Regenerací se dosáhlo vybudování příjemného odpočinkového prostoru s občerstvením a sociálním zařízením pro procházející turisty, čímž se dosáhlo zprovoznění dalšího zajímavého místa pro konání kulturních a společenských akcí, jako jsou např. koncerty a výstavy. Obnovením a zpřístupněním této svahové zahrady vznikl propojený a průchozí areál, do něhož mohou návštěvníci vcházet do zahrad nově vybudovaným čtvrtým vchodem přímo ze Starých zámeckých schodů. Fürstenberská zahrada tak získala svou původní tvář. Byly obnoveny terasové zdi a dvě velké oranžérie, původní zůstal i charakter vybírané vegetace.
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na sídlišti Hloubětín Městská část Dolní Měcholupy 120 Realizace projektu podpořila lokalitu v oblastech rozvoje veřejné infrastruktury, zlepšující kvalitu života obyvatel, kvalitu prostředí a hodnotu území.
Úprava parku v Dolních Měcholupech Městská část Dolní Měcholupy 5 Cílem projektu bylo upravit stávající centrální park nacházející se západně od ulice Kutnohorské, která tvoří páteřní komunikaci městské části Dolní Měcholupy. Úpravy zahrnovaly vybudování nových parkových cest (částečně s povrchem pro in-line brusle), vybudování plochy pro společná setkávání občanů (amfiteátr), altánu a instalaci nového městského mobiliáre (laviček, odpadkových košů a košů na psí exkrementy). Dokončením tohoto projektu se vytvořila nabídka využití volného casu obyvatel městské části, prostor po pořádání společensko – kulturních akcí a sportování občanů. Současně projekt přispěl ke zlepšení životního prostředí.
Víceúčelové plochy pro mládež na sídlišti Petrovice Městská část Praha Petrovice 10 Projekt výstavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem uprostřed panelové zástavby v Petrovicích.
Víceúčelové hřiště 24×45 Horní Měcholupy Městská část Praha 15 4 Cílem projektu bylo vybudování víceúčelového sportovního hřiště o rozměrech 24 x 45 metru uprostřed stávající sídlištní zástavby na ulici Parmská, na sídlišti Horní Měcholupy. Projekt navazoval na již vybudované dětské hřiště, které se nachází v jeho těsné blízkosti a které bylo realizováno z vlastních zdrojů žadatele. Hřiště bylo pokryto umělým povrchem a vybaveno potřebným vybavením pro provozování mírových sportů a je přístupné veřejnosti. Jeho provozování se řídí provozním řádem, který vznikl v realizační fázi projektu.
Horní Počernice ČOV Svépravice, 2. etapa veřejné splaškové a dešťové kanalizace Hlavní město Praha 182 Záměrem projektu bylo dokončení 2. etapy výstavby kanalizační sítě v Horních Počernicích. Předmětem výstavby byla splašková kanalizace v celkové délce 3 701,26 metrů, dešťová kanalizace v délce 791,65 metrů a jejich napojení na čističku odpadních vod (ČOV) ve Svépravicích. Projekt byl určen převážně pro obyvatele cca 250 rodinných domů v dotčené oblasti.
TV Dolní Počernice Komunikace Vinice – ul. Nad rybníkem 1.část Hlavní město Praha 22 Zpracování studie proveditelnosti pro projekt
TV Kbely, Sběrná, Rekonstrukce komunikace Hůlkova Hlavní město Praha 8,3 Zpracování studie proveditelnosti pro projekt
TV Satalice, K Cihelně – II. část, Trabantská Hlavní město Praha 18 Zpracování studie proveditelnosti pro projekt

Společný regionální operační program (SROP)

projekt klient rozpočet 
(mil. Kč)
popis projektu
Zlepšení dopravní obslužnosti města Plzně se zvláštním zřetelem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace Plzeňské městské dopravní podniky 88 Smyslem projektu bylo zvýšení územní mobility obyvatel města Plzně a přilehlých obcí a zajištění veřejné dopravní obslužnosti pro všechny obyvatele. Obsahem projektu byla dodávka 4 modernizovaných nízkopodlažních tramvajových vozu za účelem doplnění stávajícího parku nízkopodlažními vozy. S ohledem na potřeby občanů se sníženou schopností orientace bylo součástí projektu i nákup opticko-akustických informačních systému a zařízení pro komunikaci s nevidomými a slabozrakými. Předmětem instalace byla v tomto případě 109 vozu MHD (informační systém byl rovnoměrně instalován do všech tří dopravních trakcí – tramvají, autobusu i trolejbusu). Vzhledem k existující odborné a technické základně investor participoval na modernizaci využitím svých dílen, vozoven a částečně i personálu.
Čáslavská rozhledna – zpřístupnění věže kostela svatého Petra a Pavla pro veřejnost Obec Čáslav 10 Cílem projektu bylo zrekonstruování a zpřístupnění věže kostela sv. Petra a Pavla pro veřejnost a jejího přebudování na atraktivní turistickou vyhlídku (v dřívější době byla věž zavřená a nepřístupná veřejnosti). Její první dvě nadzemní podlaží nyní slouží jako výstavní prostory pro exponáty Městského muzea v Čáslavi. V těchto prostorách je možné rovněž pořádat přednášky. Zároveň byly zrekonstruovány a veřejnosti zpřístupněny prostory kostela, který byl veřejnosti zpřístupněn pouze v době církevních svátku a bohoslužeb. V kostele se rovněž dají konat koncerty (např. vánoční i jinak tematicky zaměřené). Nově zpřístupněná turistická atrakce byla propagována prostřednictvím press-tripu.Projekt měl za cíl pozvednout atraktivitu Čáslavi a posílit tak konkurenceschopnost Čáslavského regionu na trhu cestovního ruchu. Rekonstrukce Čáslavské dominanty – věže a kostela sv. Petra a Pavla je investicí, která posiluje infrastrukturu pro cestovní ruch a umožňuje rozvoj nejen kulturní, ale i náboženské turistiky.
projekt klient program popis projektu
Rozšíření truhlářské výroby s ekologickou likvidací dřevního odpadu Stanislav Hrdý – truhlářství OPPP, program Rozvoj II Tento podnikatelský záměr byl zpracován za účelem získání dotace z OPPP, Program Rozvoj II pro podnikatelský subjekt Stanislav Hrdý – truhlářství. Projekt „Rozšíření truhlářské výroby s ekologickou likvidací dřevního odpadu“ byl předkládán v rámci výzvy k předkládání akcí do grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina.
Finanční a ekonomická analýza pro projekt Lokální sběrový dvůr Mělník-Chloumek Lokální sběrový dvůr Mělník-Chloumek Předmětem projektu bylo vybudování sběrného dvoru v městské části Chloumek, který je určen pouze pro obyvatele města. Investiční náklady byly v plné výši kryty rozpočtem města Mělník na rok 2005, a to ve výši cca 1 mil. Kč. Po dokončení výstavby sběrného dvoru je provozovatelem soukromá společnost, která tyto služby zajišťuje pro celé město Mělník. Realizací projektu město získalo sběrný dvůr o kapacitě 40 tun s 18 nádobami systému odděleného sběru, které mají sloužit pro 1120 obyvatel.

Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)

projekt klient rozpočet 
(mil. Kč)
popis projektu
Práce a rodina – jde to! Městská část Praha 10 5 Cílem projektu je zvýšení adaptability a uplatnitelnosti zástupců cílové skupiny při jejich návratu z rodičovské dovolené zpět na trh práce prostřednictvím poskytováním psychologické podpory, tréninku klíčových kompetencí a individuální odborné rekvalifikace
Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti sociálních služeb Městská část Praha 10 5,5 Cílem projektu je podpořit cílovou skupinu (CS) nezaměstnaných osob starších 50 let v uplatnění na trhu práce tím, že jim zajistíme rekvalifikaci (pracovník v sociálních službách), odborná školení, pracovní praxi formou tréninkových pracovních míst a zprostředkování vhodného zaměstnání.
E-šance: kombinovaný prezenční a e-learningový vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v Praze 10 Městská část Praha 10 7 Hlavním cílem projektu je podpora účasti osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce. Základní náplní projektu je vytvoření komplexního vzdělávacího programu kombinujícího prezenční vzdělávací aktivity se vzděláváním prostřednictví e-learningových modulů a jeho následné využití pro potřeby vzdělávání cílové skupiny. Více na internetových stránkách.
Podpora žáků se specifickými vzdělávacími potřebami formou poradenského pracoviště Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690 4 Cílem projektu je zajištění komplexní podpory žáků se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) prostřednictvím rozvoje nabídky školou poskytovaných služeb. Za tímto účelem bude v rámci školy zřízeno školní poradenské pracoviště, které zajistí realizaci, metodické vedení (na základě adaptované metodiky MŠMT) a koordinaci veškeré podpůrné práce pro žáky s SVP. Středisko se bude prostřednictvím činnosti odborníků (psycholog, speciální pedagog, metodik prevence, výchovný poradce, odborní asistenti) věnovat zejména individuální práci s žáky s SVP (diagnostika, zajištění individuální asistence žákům, reedukace, cílené individuální doučování, tvorba individuálních studijních plánů). Dále bude v rámci projektu zajištěno proškolení pedagogů, kteří ve třídách s žáky s SVP pracují.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

projekt klient rozpočet
(mil. Kč)
popis projektu
Rozvoj lidských zdrojů MČ Praha 13 k zajištění hospodářské a sociální soudržnosti v souvislosti s rozvojem území Městská část Praha 13 2 Cílem projektu je prostřednictvím mezinárodní spolupráce, výměnou zkušeností a přenosem dobré praxe ze Spojeného království přispět k rozvoji lidských zdrojů Městské části Praha 13 v souvislosti s územně urbanistickým rozvojem této MČ.Území Městské části Praha 13 představuje oblast s vysokým potenciálem územně-urbanistického rozvoje hl. m. Prahy. V následujících 10-15 letech vznikne na území MČ Praha 13 urbanistický celek „Západní Město“. Jedná se o největší urbanistický projekt v České republice po roce 1989, po dokončení by mohl rozlohou překonat i pražské Jižní Město, předpokládá se, že komplex Západního Města bude mít celkovou kapacitu 10.000 bytových jednotek.
Centrum zákaznických služeb KPMG pro GE Money Multiservis, a.s. 160 Cílem projektu je podpořit vznik nových pracovních pozic v tomto centru zákaznických služeb. Podpořené pozice budou patřit do oddělení Customer Service, Collections a Acquisitions. Předmětem pracovní činnosti zaměstnanců na nově vytvořených pozicích bude především telefonická (příchozí i odchozí hovory) a písemná (dopisní i elektronická) komunikace se zákazníky, zpracovávání související agendy, správa údajů o zákaznících apod.
Komunikující úřad P13 Městská část Praha 13 4,5 Cílem navrhovaného projektu je v souladu s principem „good governance“ zlepšit komunikaci s uživateli služeb úřadu a zavedení možnosti zpětné vazby. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí inovativních aktivit v rámci projektu, které povedou k: zlepšení komunikace s uživateli služeb úřadu, zavedení systémového řešení zpětné vazby a k rozšíření nabídky služeb poskytovaných občanům a dalším subjektům, které využívají služby ÚMČ Praha 13.
Efektivní úřad MČ Praha 13 Městská část Praha 13 4 Projekt řeší prostřednictvím implementace nástrojů a principů procesního a projektového řízení a začlenění tohoto řízení do běžné praxe úřadu problematiku problematiku zvýšení výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a nastavení systému jejich kontinuálního zlepšování s cíleným zaměřením na klíčové procesy na ÚMČ Praha 13. Hlavní cíl projektu představuje zvýšení schopnosti úřadu jako organizace orientované na služby poskytované veřejnosti efektivně a kvalitně řídit svůj provoz (prostřednictvím zavedení principů procesního řízení) a zlepšení plánování, alokace zdrojů a kontroly v případě realizace komplexních projektů (prostřednictvím zavedení principů projektového řízení).
Mezinárodní spolupráce pro rozvoj lidských zdrojů municipalit k zajištění a zvýšení kvality veřejných služeb v období rozpočtových omezení INstrategy – Institut pro evropské a národní strategie 2,3 Cílem projektu je prostřednictvím mezinárodní spolupráce, výměnou zkušeností a přenosem dobré praxe ze Spojeného království přispět k rozvoji řízení lidských zdrojů českých municipalit za účelem udržení a zvýšení kvality veřejných služeb v situaci schodků veřejných rozpočtů a s nimi souvisejících rozpočtových omezení. Hlavním výstupem projektu bude odborná příručka obsahující návrhy doporučení, metodik, politik a praktik v dané oblasti. Tato příručka bude sloužit potřebám municipalit.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

projekt klient rozpočet
(mil. Kč)
popis projektu
Vzdělávání v oblasti přenosu nejlepší praxe prevence kriminality a sociálního začlenění mládeže Centrum pro veřejnou politiku, o.s. 2 mil. Kč Základním cílem projektu, který předkládá Centrum pro veřejnou politiku spolu s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci při Ministerstvu spravedlnosti ČR, je další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení s cílem podpořit pozitivní vnitřní proměnu škol se zaměřením na rozvoj klíčových kompetencí a zlepšení klimatu na školách. Projekt je zaměřen na vzdělávání cílové skupiny pedagogických pracovníků základních a středních škol pracujících s mládeží ohroženou kriminální delikvencí a sociální exkluzí a plánuje vzdělávání v oblasti prevence kriminality dětí a mládeže ve školním prostředí. Vzdělávání bude provedeno formou 3 běhů dvoudenního školení pro celkem 60 účastníků, které bude zaměřeno na získání a osvojení znalostí a praktických dovedností. Ústřední částí školení bude praktická, ve které se účastníci v malých skupinách pokusí navrhnout účinný projekt sociální intervence. Kromě žadatele a partnera budou do projektu zapojeni domácí a zahraniční experti.

Jednotný programový dokument pro Prahu 3 (JPD 3)

projekt klient rozpočet
(mil. Kč)
popis projektu
Vytváření metodiky rozvoje klíčových kompetencí žáků v rámci školního vzdělávacího programu a vzdělávání pedagogu základních škol v Praze ZŠ Londýnská Projekt měl za cíl vytvoření metodiky rozvoje klíčových kompetencí žáku. Metodika vznikla na základě analýzy dosavadního průběhu tvorby školního vzdělávacího programu, výsledku vyučovacího procesu a byla zpracována do odborných metodických dokumentů. Výsledkem projektu byla podpora základních škol v Praze – poskytnutí materiálu k využití při tvorbě a rozvoji školních vzdělávacích programu, poskytnutí metodických postupu školám v rozvoji klíčových kompetencí žáku a zajištěním konzultace k materiálům. Předpokládané zacílení projektu bylo na 10 základních škol prioritně na území JPD 2. Rozvoj vlastního vzdělávacího program ZŠ Londýnská a dokončení podstatné etapy rozvoje školy – evaluace dosahování klíčových kompetencí a následná analýza účinnosti programu.

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ)

projekt klient rozpočet
(mil. Kč)
popis projektu
Profesní vzdělávání a zvýšení zaměstnanosti ohrožených sociálních skupin – Hvězda Hvězda, o.s. Projekt měl za cíl přispět k odstranění překážek účasti na trhu práce pro příslušníky problémových skupin nezaměstnaných ohrožených sociální exkluzí a těmi jsou ženy, zdravotně postižení a dlouhodobě nezaměstnaní. Prostředkem pro úspěšné zapojení problémových skupin do trhu práce je cílená rekvalifikace, která je v souladu s aktuální poptávkou zaměstnavatelů. Cílem projektu bylo vyškolit uchazeče ve třech výukových směrech: v oboru pečovatelství, v oboru účetnictví a finance a v oboru informatika. Více než polovina uchazečů byla po úspěšném absolvování kurzu zařazena do pracovních struktur předkladatele projektu a jeho partnerů.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ)

projekt klient rozpočet
(mil. Kč)
popis projektu
Iniciativa EQUAL Dženo o.s. Cílem projektu bylo získat co nejpřesnější obraz o současné socioekonomické struktuře romského obyvatelstva v jednotlivých regionech a přesně identifikovat jeho potřeby a zájmy. Projekt vytvořil strukturu partnerských organizací schopných zajistit v terénu požadované informace, vysledovat sociální, ekonomické a kulturní trendy v současné romské populaci s důrazem na regionální odlišnosti. Prvním výstupem projektu byla komplexní analýza mapující stav romské národnosti v České republice, jenž poslouží nejen jako zdroj nápadů a projektů pro neziskové organizace, ale především jako podklad pro vytváření národních a regionálních strategií pro rozvoj romské komunity. Druhým výsledkem byla fungující síť kontaktních míst napomáhajících zapojení romského etnika do českého pracovního trhu.